Logotyp
Logotyp
Sök

Övervakningsplan

Övervakningsplan

Bakgrund

Samtliga elnätsföretag är sedan 2005-07-01, enligt 3 kap 17 § ellagen, skyldiga att upprätta en s k övervakningsplan och se till att denna följs. Syftet med övervakningsplanen är att få en övergripande bild av Ljusdal Elnät AB:s juridiska och organisatoriska ställning och att säkerställa att inte någon enskild aktör på den konkurrensutsatta delen av elmarknaden gynnas.

Elnätsföretaget är skyldigt att varje år, som uppföljning på övervakningsplanen, upprätta en årlig rapport som beskriver de åtgärder som vidtagits. Denna rapport ska ges in till tillsynsmyndigheten senast den 15 mars varje år och i samband med detta offentliggöras.

Årlig rapport om åtgärder enl övervakningsplan, 2021 , 41.3 kB.

Information från: Ljusdal Elnät AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se