Logotyp
Logotyp
Sök

Personuppgifter

Så behandlar vi dina personuppgifter

Riktlinje för personuppgiftshantering – Kunder

Bakgrund
Ljusdal Energikoncern tillhandahåller olika former av tjänster/produkter där parternas rättigheter och skyldigheter regleras i författningar respektive avtal med tillhörande villkor. För att fullgöra våra åtaganden mot dig, samt för att kunna följa gällande författningar, behöver vi registrera och behandla olika personuppgifter om dig, där vi är Personuppgiftsansvariga.

Ljusdal Energikoncern har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Här hittar du information om vilka personuppgifter som Ljusdal Energikoncern samlar in och hur de används och skyddas.

Typer av personuppgifter
De personuppgifter som samlas in inkluderar:

Grundläggande personlig information som namn, adress, personnummer, e-post och telefonnummer.
Marknadsrelaterade data t.ex. vid marknadsundersökningar eller kampanjer.
Informationen ovan samlas in i kontakt med dig, via t.ex. avtal, formulär eller Mina Sidor.

Syften och rättslig grund för behandlingsverksamheten
Vi samlar bara in personuppgifter för ändamål som har stöd i gällande dataskyddsförordning. Det vanligaste är att uppgifterna samlas in för behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal. Ändamålen är till exempel:

 • Ingå ett avtal med oss/bli kund.
 • Få en offert på ett erbjudande.
 • Köpa en produkt/tjänst.
 • Använda inloggade tjänster.
 • Utfärda och behandla fakturor och betalningar.
 • Hantering av kundserviceärenden.
 • Hantera tvister och klagomål, samt säkerställa lagliga skyldigheter som Ljusdal Energikoncern är föremål för.

Med vårt berättigade intresse som grund behandlar vi data för flera ändamål, till exempel:

 • För marknadsundersökningar.
 • För att utveckla, utvärdera, informera och förbättra våra produkter och tjänster.
 • För statistik och analyser.

Andra ändamål för vår behandling av personuppgifter kan ha sin legala grund i olika lagkrav, där vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse. Exempel på sådana ändamål är behandling av personuppgifter enligt bokföringslagen för fakturering eller när vi förmedlar information om ändrade avtalsvillkor.

Du kan även lämna samtycke till behandling i vissa fall då inget av ovanstående gäller, exempelvis via vår cookiehantering i enlighet med vår riktlinje för cookiehantering. Ett lämnat samtycke är en aktiv handling från dig och detta kan återkallas. Vi kommer då inte att behandla dina personuppgifter ytterligare för det ändamålet.

Rutiner för lagring och radering
Uppgifterna behandlas och sparas så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra avtal eller så länge lagstiftningen kräver det. Därefter ska personuppgifterna gallras.

Med vilka kan vi dela personuppgifter
Personuppgifter kan komma att utlämnas till koncernföretag och samarbetspartners med avseende på deras tjänster och produkter, förutsatt att tjänsterna och produkterna har naturlig anknytning till oss.

Personuppgifter kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register.

Uppgifterna kan även lämnas ut till andra företag inom koncernen. Vidare kan behandlingen komma att utföras av anlitade personuppgiftsbiträden. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredjeland (utanför EU/EES). Vi behandlar inte dina uppgifter genom automatiserat beslutsfattande eller för automatisk profilering.

Dina rättigheter som registrerad
Du som har dina personuppgifter registrerade hos oss har ett antal rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen. Du har rätt att:

 • begära tillgång till de uppgifter vi lagrar som rör dig.
 • begära rättelse av felaktiga uppgifter.
 • begära att dina uppgifter ska raderas, om du anser att vi behandlar uppgifterna felaktigt eller om rättslig grund saknas.
 • göra en begäran om dataportabilitet, samt rätt att begära begränsning av vår behandling av dina uppgifter.
 • invända mot behandlingen av uppgifterna.

Om du anser att vi inte åtgärdat de brister du meddelat oss har du rätt att lämna klagomål till berörd tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Kontaktuppgifter till oss
Besöksadress: Björkhamrevägen 2A, 82735 Ljusdal.
Telefon: 0651-760 750
Epost: dataskyddsombud@ljusdalenergi.se eller via vår växel.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se