Sök

Priser

Priser

2017

Till taxebestämmelserna finns separata prislistor (beslut om dessa är delegerade till Ljusdal Energis styrelse).

Kostnader för att producera och leverera dricksvatten samt ta emot och rena avloppsvatten finansieras enbart av det kunderna betalar i avgifter, inga skattemedel finns i en kommunal VA‑verksamhet.

Från och med 2017-01-01 gäller nya priser, som ersätter de från 2016-01-01. Detta gäller brukningsavgifter och anslutningsavgifter.

Avgift utgår per fastighet med


Exkl. moms

Inkl. moms

Årsavgift per fastighet / abonnemang


1 716 kr

2 145 kr

Årsavgift per mätare och storlek

2,5 qn*

1 820 kr

2 275 kr


5-6 qn

13 472 kr

16 840 kr


>10 qn

67 352 kr

84 190 kr

Avgift per förbrukad m³ renvatten


8,28 kr

10,35 kr

Avgift per förbrukad m³ spillvatten


14,92 kr

18,65 kr

Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten


23,20 kr

29,00 kr

Årsavgift dagvatten småhusfastighet


516 kr

645 kr

Årsavgift dagvatten annan fastighet
per tariffenhet


21,80 kr

27,25 kr

*2,5 qn = Villamätare

Fullständig prislista brukningsavgifter

Övriga avgifter

Prislista anslutningsavgifter

Prislista övriga avgifter

Prislista dagvatten allmän platsmark

Ljusdal Energi
Hotellgatan 6 D
827 32 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se