Logotyp
Logotyp
Sök

Mikroproduktion

Ansluta småskalig elproduktion

Funderar du på att skaffa solpaneler och producera egen el med hjälp av solen? Eller montera ett mindre vindkraftverk och använda vinden som energikälla? Båda alternativen är miljösmart och i Sverige finns det bra förutsättningar. Vanligast är att man monterar solpaneler.

Mikroproduktion

Att producera förnybar el i liten skala kallas mikroproduktion. Elen som produceras är då i första hand tänkt för eget bruk vilket minskar behovet av att köpa el.

Som mikroproducent producerar du mindre el än du förbrukar under ett kalenderår. Producerar du mer el än du förbrukar under ett kalenderår räknas du som kommersiell småskalig producent.

Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på max 63 ampere (A) och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får vara högst 43,5 kW.

Överskottsel, nätnytta och mottagningsplikt

Vissa dagar kanske din elproduktion överstiger din förbrukning, då minskar våra kostnader för elleverans. Det ersätter vi dig för, så kallad ersättning för nätnytta.

Du har också möjlighet att sälja överskottselen till ett elhandelsföretag. Har du inte avtal med något sådant om produktionen så kommer ditt ordinarie elhandelsföretag att ta emot den överskottsel du producerar (mottagningsplikt). För att få betalt för överskottsel bör du teckna ett avtal med ett elhandelsföretag.

 


Producera el med hjälp av solenergi

Tekniken har blivit bättre och billigare och det finns olika stöd att få. Här ska vi försöka presentera sammanställd information samt länkar till andra sidor om man vill läsa mer.

Innan installation

Hur mycket el du kan producera beror bl.a. på väderstreck och lutning där panelerna monteras. Träd eller andra byggnader som kan skymma solen påverkar också. Ta kontakt med flera företag för råd och tips och jämför vad de kan erbjuda och ta in anbud. Kommunens energirådgivare kan också vara till hjälp.

Storleken på din huvudsäkring påverkar hur stor produktionsanläggningen kan vara. I tabellen nedan visas ungefär hur stor effekt som maximalt går att producera i förhållande till den säkring du har.

Förhållandet mellan huvudsäkring och effekt

Huvudsäkring

Max effekt

16 A

11 kW

20 A

13,8 kW

25 A

17,3 kW

35 A

24,2 kW

50 A

34,6 kW

63 A

43,5 kW

Vill du kunna producera med en högre effekt än vad din nuvarande säkring tillåter kan du behöva säkra upp. Det kan medföra en utökningsavgift. Diskutera förutsättningarna med din installatör av solpanelerna.

Vi ansvarar för nätanslutningen fram till din anslutningspunkt. Därefter ansvarar du själv för att arbetet utförs enligt gällande standard med hjälp av en auktoriserad elinstallatör.

Anmälan av anslutning

När du bestämt dig för att investera i en anläggning för småskalig produktion (mikroproduktion) och valt teknik och leverantör så kontaktar du en auktoriserad elinstallatör.

Installatören meddelar oss via en föranmälan att det ska installeras en produktionsanläggning. Bifogat anmälan ska det finnas ett intyg att anläggningen uppfyller gällande krav enligt EU-förordningen 2016/631 för nätanslutning av generatorer (RfG) samt den kompletterande svenska föreskriften EIFS 2018:2. Det är du som är anläggningens innehavare som ansvarar för att dessa krav uppfylls.

Vi undersöker de tekniska förutsättningarna för att du ska kunna ansluta anläggningen till elnätet. Elinstallatören får ett medgivande av oss och installationsarbetet kan börja.

Elinstallatören meddelar oss när din anläggning är klar för att anslutas till elnätet.

Under installation

När din elinstallatör har fått ett installationsmedgivande från oss kan ni påbörja installationen av anläggningen. Har du funderingar kring installationen tar du kontakt med din elinstallatör.
Viktigt att tänka på är att produktionsanläggningen ska vara frånkopplad och inte får tas i drift förrän en kvitterad färdiganmälan, godkännande, har gjorts av oss.

Din elinstallatör ska kontrollera att anläggningen och installationen är säker. Eftersom det finns risk för bakspänning ska det finnas brytare och märkning som varnar om bakspänning.


Efter installation

Elinstallatören meddelar oss via färdiganmälan när din anläggning är klar för att anslutas till elnätet. Vi gör en besiktning av anläggningen och vid behov byter vi också elmätaren (kostnadsfritt) hos dig. Ser allting bra ut kvitterar vi färdiganmälan och ger besked till installatören. Det är sedan installatören du anlitat som har ansvaret att anläggningen är klar för tillkoppling och att ge dig besked om att den kan tas i drift.

Nu kan du börja producera egen el. Anläggningen du installerat brukar ha en egen mätning som visar din produktion. Det eventuella överskott som matas in på elnätet registreras av Ljusdal Energis elmätare. Att mata in överskottsel till elnätet är kostnadsfritt förutsatt att du uppfyller villkoren för att vara en mikroproducent.

Att vara innehavare av en solcellsanläggning innebär att du är ansvarig för att installation samt drift och underhåll av din solcellsanläggning sker enligt gällande svensk standard. Läs mer hos Elsäkerhetsverket.

Mer information

Solceller och solenergi
https://www.energiforetagen.se/energifakta/elsystemet/produktion/solceller/

Rikta rätt – växelriktare
https://www.energiforetagen.se/energifakta/elsystemet/produktion/solceller/rikta-ratt--vaxelriktare-for-solceller/

Solelportalen
https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/

Solcellsguide
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=158022

Nätanslutning av generatorer (RfG)
https://www.ei.se/bransch/eu-direktiv-och-forordningar/kommissionsforordningar-natkoder/natanslutning-av-generatorer-rfg

Information från: Ljusdal Elnät AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se