Logotyp
Logotyp
Sök

Konsumenträtt

Konsumenträtt

Kundservice

Om du har synpunkter på den tjänst vi levererar till dig eller vill framföra klagomål till oss så kontaktar du vår kundservice som kan hjälpa dig i ditt ärende. Aktuella öppettider hittar du på vår hemsida under Kundservice.

Vi finns till hands för att svara på frågor och ta emot dina synpunkter.
Telefonnummer till kundservice 0651-760 750.

Ljusdal Elnät AB
Björkhamrevägen 2 A
827 35 Ljusdal
E-post: info@ljusdalenergi.se

Klagomålshantering

Enligt 11 kap. 18 § ellagen ska elnätsföretag på sin webbplats lämna tydlig information om konsumentens rättigheter, hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål och vilka organ konsumenten kan vända sig till för information och tvistlösning.

Här finns konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen sammanställda.
Här kan du läsa ellagens kapitel 11 i sin helhet

Klagomål lämnas till Ljusdal Elnät AB skriftligt eller via email på ovan angivna adresser.
Brev ska märkas med ”Klagomål”.
Skickas e-post, ange ”Klagomål” i ämnesraden.

Berätta vad ni är missnöjd med, eventuella skadeståndsanspråk och ange era kontaktuppgifter samt anläggningsnummer som finns angivet på er nätfaktura. Detta underlättar för oss när vi ska kontakta dig i ärendet.

Om ni inte blir nöjd med vårt svar kan ni också vända er till andra parter för att få information och tvistlösning. Se nedan om överklagande och tillsyn.

Rådgivning

Genom att kontakta kommunens konsumentvägledare, eller konsumenternas energimarknads- byrå, kan du som kund få kostnadsfri rådgivning och vägledning. Se www.konsumentverket.se och/eller www.energimarknadsbyran.se

Överklagan och Tillsyn

Om du är missnöjd med ett beslut från oss och vill få ditt ärende prövat av högre instans, kan du vända dig till:

Energimarknadsinspektionen
Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet som bland annat granskar priser och andra villkor vid anslutning till elnätet. www.ei.se

Integritetsskyddsmyndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten är en tillsynsmyndighet. Hit kan du vända dig med frågor som gäller t.ex. personuppgiftslagen eller inkasso och kreditupplysning. www.imy.se

Allmänna reklamationsnämnden
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. www.arn.se

Allmän domstol
Du kan även vända dig till allmän domstol (tingsrätt) för prövning av tvist. För hjälp kan du vända dig till en advokat som företräder ditt ärende. www.domstol.se


Information från: Ljusdal Elnät AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se