Logotyp
Logotyp
Sök

Björkhamre etapp 2

Ljusdal Energikoncernens styrelse har utvärderat koncernens nuvarande lokalkostnader, renoveringsbehov på befintliga lokaler, säkerhetsaspekter kring IT och driftcentraler samt optimering av resurser och arbetsmiljö. Efter utvärderingen ställdes dessa faktorer mot en fortsatt utveckling av Björkhamre.

Styrelsen konstaterar att:

  • Etapp 1 av Björkhamre är avslutad och att endast smärre justeringar i form av garantiärenden är kvar att åtgärda.
  • Kostnaderna för etapp 1 har hållits inom beslutad budget.
  • Lämna Vägmästaren och därmed möjliggöra omflyttning av verksamheter så planeringen av mottagande av återbruksmaterial på Åkerslund återvinningscentral kan fortgå och utvecklas.
  • Det bästa för koncernen är en fortsatt utveckling av Björkhamre enligt visionen.

Ljusdal Energikoncernens styrelse är utefter detta redo att gå vidare med etapp 2 av Björkhamre.
Detta innebär att ledningen fått i uppdrag att jobba vidare med den generella utvecklingen av Björkhamre.

För att genomföra utvecklingen av Björkhamre har ledningen fått i uppdrag av styrelsen att fortsätta upphandlingsprocessen för den första byggnaden i den andra etappen av Björkhamre och lämna tilldelningsbeslut till lägsta anbudsgivare.

Ledningen ska komma med kostnadsförslag för upprustning av personalutrymmet på avloppsreningsverket i Ljusdal.

Styrelsen noterade att fortsatt utveckling av Björkhamre beaktar koncernnyttan och inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt utan en fortsättning av tidigare lagt strategi och därmed inte behöver lyftas till Kommunfullmäktige.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se